loader

Warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami Handlowymi”) Libora Václavíka, z siedzibą przy ul. Palackého 1114, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 12697281, wpisanego w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział A, wpis 11348 pod nazwą „Libor Václavík – LIBROS“ (zwanego dalej „Usługodawcą”) zgodnie z postanowieniami §1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny (zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron mające miejsce w związku z umową kupna lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „Umową Kupna”) zawartej między sprzedającym i kolejną osobą fizyczną (zwaną dalej „Zamawiającym”, sprzedający i kupujący zaś wspólnie „stronami”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy Sprzedający prowadzony jest na stronie internetowej pod adresem: www.zazitky.libros.cz oraz www.zazitkylibros.cz (zwanych dalej „witryną internetową”) za pośrednictwem interfejsu stron internetowych (zwanych dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2. Warunki Handlowe nie obejmują przypadków, gdy osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swej działalności gospodarczej lub w ramach swego wykonywanego samodzielnie zawodu.

1.3. Postanowienia odmienne od Warunków Handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Postanowienia odmienne w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.4.Postanowienia Warunków Handlowych stanowią część integralną umowy kupna. Umowa kupna i Warunki Handlowe opracowano w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Brzmienie Warunków Handlowych Sprzedający może zmienić lub uzupełniać. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie skuteczności poprzedniej wersji Warunków Handlowych.

2. Zawarcie umowy kupna

Przedmiot stosunku umownego stanowi zobowiązanie Sprzedającego do zapewnienia świadczenia usług opisanych w umowie (a konkretnie w zamówieniu oraz jego potwierdzeniu) oraz zobowiązanie Zamawiającego do zapłacenia za świadczenie takich usług uzgodnionej ceny kupna na rzecz Sprzedającego i skorzystanie z usług na uzgodnionych warunkach. Stosunek umowny między Zamawiającym i Usługodawcą powstaje z chwilą doręczenia potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę Zamawiającemu (tj. z chwilą zawarcia umowy).

3. Zamówienie

3.1. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem formularza zamówienia w sklepie internetowym, e-mailem, telefonicznie lub osobiście. Składając zamówienie telefonicznie lub e-mailem Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z brzmieniem Warunków Handlowych w sklepie internetowym i wyraża zgodę na zawarcie umowy na określonych w ich treści warunkach. Umowa między Usługodawcą i Zamawiającym w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mailowego powstaje z chwilą zapłacenia zamówienia.  

3.2. Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia wysyła Usługodawca e-mailem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia lub odrzucenia zamówienia bez podania uzasadnienia.

3.3. Koszty transportu i opakowania (sposób odbioru)

Usługodawca doręczy Zamawiającemu lub osobie trzeciej, na rzecz której umowa została zawarta, pakiet podarunkowy (certyfikat podarunkowy/kartę podarunkową, certyfikat uniwersalny/kartę czy atrakcję adrenalinową – wedle zamówienia). Miejscem dostawy pakietu podarunkowego jest miejsce wskazane przez Zamawiającego w treści formularza zamówienia lub przy zamówieniu telefonicznym. Za doręczenie pakietu podarunkowego Zamawiającemu uważane jest jego odebranie przez Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną przebywającą w danej chwili w miejscu dostawy.

W skład pakietu podarunkowego wchodzi voucher podarunkowy/karta podarunkowa i pismo przewodnie zawierające kolejne informacje na temat realizacji atrakcji biorąc pod uwagę jej charakter, termin ważności karty oraz kod zabezpieczający (tj. numer przydzielony przez usługodawcę). W skład przesyłki zawierającej pakiet podarunkowy wchodzi również faktura. Przy osobistym odbiorze pakietu podarunkowego w punkcie sprzedaży usługodawcy dokument ten stanowi paragon z kasy rejestracyjnej.

3.4. Realizacja atrakcji

Atrakcja zostanie udzielona Zamawiającemu lub osobie trzeciej, na rzecz której umowa została zawarta, która okaże ważny voucher/kartę. W przypadkach, gdy voucher/karta nie zostały wydane, atrakcja zostanie wykonana formą dostarczenia pakietu podarunkowego klientowi do miejsca świadczenia.

3.5. Termin ważności vouchera/karty podarunkowej

Doba platnosti voucheru/poukazu je uvedena na voucheru/poukazu. Po uplynutí doby platnosti voucheru/poukazu ztrácí zákazník právo na poskytnutí zážitku a závazek poskytovatele poskytnout zážitek uplynutím doby platnosti voucheru/poukazu zaniká. Objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, v takovém případě nemá právo na vrácení ceny zážitku. Termin ważności vouchera/karty podarunkowej podana jest na voucherze/karcie. Po upływie terminu ważności vouchera/karty podarunkowej wygasa prawo klienta do korzystania z atrakcji i zobowiązanie Usługodawcy do świadczenia atrakcji wygasa po upływie terminu ważności vouchera/karty podarunkowej. W takim przypadku Zamawiającemu lub osobie trzeciej, dla której umowa została zawarta, nie przysługuje prawo do zwrotu ceny atrakcji.

Termin ważności vouchera/karty podarunkowej może być przedłużony przez Sprzedającego według cennika aktualnego dostępnego na www.zazitky.libros.cz/pokyny-pro-zakazniky. Voucher/karta podarunkowa nie można zamienić na pieniądze.

Ugodę w sprawie przedłużenia terminu ważności vouchera/karty należy zawrzeć najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności vouchera/karty podarunkowej. Ugodę można zawrzeć w sklepie internetowym. Jeżeli po zakupie karty zmieniła się cena atrakcji u usługodawcy, powinien klient dopłacić różnicę ceny na rzecz Usługodawcy w terminie 7 dni od wezwania Usługodawcy, gdy w odmiennym przypadku ważność karty nie zostanie przedłużona. Vouchery/karty, których termin ważności minął i które nie zostały w odpowiedni sposób przedłużone, wygasają i Usługodawca nie musi zwracać cenę atrakcji.

3.6. Wymiana atrakcji

Jeżeli klient zażąda zmiany atrakcji na inną, może wybrać sobie atrakcję w cenie identycznej lub wyższej od ceny pierwotnej atrakcji. Ewentualną różnicę w cenie klient dopłaci. Zmianę można dokonać do momentu pierwszej rezerwacji terminu. Celem wykluczenia wątpliwości obowiązkiem Usługodawcy nie jest wymiana atrakcji na pieniądze.

Po uzgodnieniu ze Sprzedającym wymiana atrakcji może odbyć się na podstawie aktualnego cennika na www.zazitky.libros.cz/pokyny-pro-zakazniky. Voucher/kartą nie można zamieniać na pieniądze.

Ugodę w sprawie wymiany atrakcji należy zawrzeć najpóźniej w ostatnim dniu terminu ważności vouchera/karty. Ugodę można zawrzeć w sklepie internetowym.

W przypadku, gdy cena nowo wybranej atrakcji będzie mniejsza, Zamawiającemu lub osobie trzeciej, na rzecz której została zawarta umowa, nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy ceny między zapłaconą atrakcją „istniejącą” i ceną nowo wybranej atrakcji.

Wymiana na podstawie niniejszych Warunków Handlowych nie jest możliwa na identyczną atrakcję zamówioną, którą klient zamierza zamienić. Atrakcja identyczna oznacza atrakcję tożsamą z produktem, który zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której została zawarta umowa, zamówił i który cenowo jest zgodny, bądź cena nowo wybranej atrakcji będzie mniejsza od wcześniej zamówionej atrakcji, którą klient chce zamienić. Atrakcją identyczną nie jest atrakcja, której cena jest wyższa od ceny wcześniej zamówionej atrakcji, którą zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której została zawarta umowa, zamierza zamienić. W przypadku atrakcji tożsamej o wyższej cenie zamawiającemu lub osobie trzeciej, na rzecz której została zawarta umowa, przysługuje prawo do wymiany zamówionej atrakcji na atrakcję identyczną.

4. Ceny i warunki płatności

Cena podana jest przy każdej atrakcji w sklepie internetowym lub w zamówieniu w chwili zawarcia umowy. Cena może być zapłacona w jeden ze sposobów opisanych w sklepie internetowym. Inne sposoby zapłaty dopuszczalne są wyłącznie na podstawie uprzedniej ugody z Usługodawcą. Płatność gotówką możliwa jest tylko przy odbiorze osobistym vouchera/karty lub pakietu podarunkowego po uprzednim uzgodnieniu z Usługodawcą. Do ceny kupna zostanie doliczona opłata ryczałtowa ustalona na podstawie wybranego sposobu doręczenia vouchera/karty lub pakietu podarunkowego, jeżeli doręczenie zostanie zamówione.

5. Dostawa i sposób odbioru

Zamówienie wysyłane jest najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od spełnienia następujących warunków: przyjęcie zamówienia i naliczenie ceny na rachunek Usługodawcy.

5.1. Dostawa pod adres dostawy

Przewoźnik doręcza voucher/kartę lub pakiety podarunkowe bez pobrania w dni robocze w terminie 48 godzin o momentu przyjęcia płatności za zamówienie. W przypadku, gdy przewoźnik nie zastanie klienta pod podanym adresem, skontaktuje się z nim telefonicznie i w takim przypadku powyższy okres 48-godzinowy nie ma zastosowania.

5.2. Odbiór osobisty w placówce

Zamawiający po uzgodnieniu może odebrać voucher/kartę lub pakiet podarunkowy w siedzibie Usługodawcy w godzinach pracy od 08:00 do 16:00, najpóźniej w terminie 7 dni od zamówienia, jeżeli nie uzgodniono inaczej.

5.3. Dostawa pocztą elektroniczną

Dostarczenie e-mailem można wybrać w przypadku dostępności takiej opcji w sklepie internetowym oraz w przypadku, gdy ze względu na charakter przedmiotu dostawy będzie to możliwe.

6. Rezerwacja terminu, storno rezerwacji

6.1. Rezerwacja terminu

Wniosek rezerwacji Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, powinien złożyć najpóźniej w terminie 24 godzin przed zamierzonym terminem skorzystania z atrakcji i najpóźniej 24 godzin przed końcem terminu ważności atrakcji. Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, nie może zarezerwować termin na dzień mający miejsce pod upływie terminu ważności. Rezerwację należy dokonać w sklepie internetowym i czyniąc rezerwację klient wyraża zgodę na brzmienie niniejszych Warunków Handlowych. Po otrzymaniu wniosku rezerwacji Usługodawca wyśle podsumowanie rezerwacji pod podany przez Zamawiającego lub osobę trzecią, na rzecz której zawarto umowę, adres e-mail. Rezerwacja zostaje zakończona w chwili wystosowania potwierdzenia rezerwacji pod podany przez Zamawiającego lub osobę trzecią, na rzecz której zawarto umowę, adres e-mail. Z potwierdzeniem rezerwacja staje się obowiązująca. Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, nie otrzyma e-mailem wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji, oznacza to, że termin nie został zarezerwowany i Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia.

6.2. Storno rezerwacji przez usługodawcę

Usługodawca każdorazowo zainteresowany jest tym, by atrakcja odbyła się w zarezerwowanym terminie, niemniej może stornować rezerwację w opisany poniżej sposób. Jeżeli w dalszej treści WH nie podano inaczej, to klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów mających miejsce w związku ze stornowaniem rezerwacji.

  1. Jeżeli Usługodawca stornuje rezerwację wcześniej niż 3 dni przed uzgodnionym terminem rezerwacji atrakcji, przysługuje klientowi prawo do uzgodnienia nowego terminu rezerwacji w ramach terminu ważności vouchera/karty.
  2. Jeżeli Usługodawca stornuje rezerwację w okresie od 3 dni włącznie do 24 godzin włącznie przed uzgodnionym terminem rezerwacji atrakcji, przysługuje klientowi prawo do uzgodnienia nowego terminu rezerwacji w ramach terminu ważności vouchera/karty.
  3. Jeżeli Usługodawca stornuje rezerwację mniej niż 24 godzin przed uzgodnionym terminem rezerwacji atrakcji, przysługuje klientowi prawo do uzgodnienia nowego terminu rezerwacji w ramach terminu ważności vouchera/karty oraz prawo do bonusu.
  4. Jeżeli Usługodawca stornuje rezerwację z przyczyn nadzwyczajnych, nieprzewidzianych lub nieuniknionych zdarzeń mających miejsce niezależnie od jego woli (siła wyższa), która zabrania Usługodawcy w spełnieniu obowiązku według niniejszych WH, w szczególności z powodu trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi, wybuchu wulkanu, sztormu, śnieżycy, ulewy, zalania czy powodzi, uderzenia pioruna, braku energii elektrycznej, epidemii, pandemii, bankructwa państwa, buntów, strajków, przewrotów, rewolucji, ogłoszenia prawa doraźnego, stanu wyjątkowego i innych środków nadzwyczajnych przez organy władzy publicznej, wybuchu wojny, przysługuje klientowi prawo do uzgodnienia nowego terminu atrakcji po skończeniu przypadku siły wyższej. Za przypadek siły wyższej według niniejszych WH uważane są również niekorzystne warunki synoptyczne w przypadku atrakcji, na których realizację i bezpieczny przebieg wpływa ujemnie pogoda i stan techniczny pojazdów.

6.3 Storno rezerwacji przez zamawiającego

  1. Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, stornuje rezerwację wcześniej niż 4 dni przed uzgodnionym terminem rezerwacji, przysługuje mu prawo do uzgodnienia nowego terminu rezerwacji w ramach terminu ważności vouchera/karty.
  2. Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, stornuje rezerwację w okresie krótszym niż 4 dni (włącznie) przed uzgodnionym terminem rezerwacji, nie przysługuje mu prawo do uzgodnienia terminu zastępczego czy też do zwrotu ceny atrakcji.

7. Reklamacje

7.1. Usługodawca powinien zapewnić na rzecz usługobiorcy świadczenie usług wyszczególnionych w pakiecie podarunkowym zgodnie z zawartą umową, niniejszymi WH oraz obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.

7.2. W przypadku braku należytego i terminowego wypełnienia wynikających z umowy obowiązków przez usługodawcę powinien Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, reklamować niezwłocznie wady w świadczeniu usługi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia świadczenia usługi. W przypadku całkowitego braku świadczenia usługi usługobiorca powinien wyreklamować wady w świadczeniu usługi u Usługodawcy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia, w którym miało mieć miejsce świadczenie usługi.

7.3. Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, powinien zastosować reklamację i w jej treści musi podać numer vouchera/karty oraz opis wad w świadczeniu usługi.

7.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zastosowania. W przypadku odrzucenia reklamacji usługodawca przekaże zamawiającemu pisemne stanowisko z uzasadnieniem (przy czym do celów postępowania reklamacyjnego za formę pisemną uważana jest również poczta elektroniczna).

7.5. W przypadku braku spełnienia obowiązku usługodawcy przekazać zamawiającemu (usługobiorcy) pakiet podarunkowy (voucher/kartę, voucher uniwersalny/kartę uniwersalną lub pakiet atrakcji) bądź Prezent, który przekazywany jest wraz z nim, powinien zamawiający (usługobiorca) niezwłocznie reklamować taki fakt u usługodawcy.

7.6. W przypadku, gdy usługobiorca należycie zastosuje uzasadnioną reklamację, przysługuje mu prawo do usunięcia wad w świadczeniu usługi i w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, przysługuje mu prawo do stosownego upustu od ceny, kompensaty, ewentualnie może odstąpić od umowy. W przypadku spełnienia warunków do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie usługodawcy przysługuje usługobiorcy prawo do zwrotu zapłaconej ceny usługi.

7.7. Jeżeli usługodawca już w chwili zastosowania lub korzystania z usługi stwierdzi, że usługa nie jest świadczona należycie, zaleca usługodawca usługobiorcy zabezpieczyć dowody o wadliwym świadczeniu usługi w celu ułatwienia rozpatrywania późniejszej reklamacji czy stosowania roszczeń odszkodowawczych (zdjęcia, nagranie wideo, świadkowie itp.) i przekazać je usługodawcy w ramach reklamacji lub przy stosowaniu roszczeń odszkodowawczych.

7.8. Każdy odbiorca lub zamawiający, który jednocześnie jest konsumentem, może w przypadku odrzucenia reklamacji lub zaistnienia jakiegokolwiek innego sporu z usługodawcą (w przypadku, gdy usługobiorca dojdzie do wniosku, że usługodawca wyrządził mu szkodę lub nie wypełnił swych obowiązków) zwrócić się do niezależnego centrum ds. rozpatrywania sporów konsumenckich przy Czeskiej Inspekcji Handlowej i wszcząć bezpłatny proces postępowania pozasądowego. Szczegóły na temat warunków i sposobu wszczęcia postępowania pozasądowego dostępne są na stronach www.coi.cz lub tutaj (dodać link: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/).

8. Odstąpienie od umowy

8.1. Usługodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. W przypadku anulowania świadczenia zamówionej usługi. O anulowaniu usług powinien usługodawca poinformować zamawiającego lub osobę trzecią, na rzecz której zawarto umowę, najpóźniej przy rezerwacji usługi. Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, w takim przypadku może żądać zwrotu zapłaconej ceny. Strony są dalej uprawnione do uzgodnienia świadczenia zastępczego o wartości zgodnej z wartością zamówionej pierwotnie usługi.
  2. Z powodu rażącego naruszenia obowiązków po stronie zamawiającego lub osoby trzeciej, dla której zawarto umowę, wynikających z umowy. W takim przypadku przysługuje usługodawcy prawo do roszczenia kosztów poniesionych w związku z realizacją zawartej umowy, które ryczałtowo ustalono w wysokości 30% ceny usługi.

8.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. W przypadku rażącego naruszenia wynikających z umowy obowiązków po stronie usługodawcy.
  2. Zamawiający, który jest konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od przyjęcia świadczenia, jeżeli umowa została zawarta zdalnie (Internet, e-mail, telefon) i to bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek kar. Jeżeli zamawiający postanowi skorzystać z takiego prawa, musi zawiadomienie o odstąpieniu od umowy wystosować do usługodawcy najpóźniej w terminie 14 dni od przyjęcia vouchera/karty. Zamawiający, będący konsumentem, nie może jednak w ten sposób odstąpić od umów w przypadkach, o których mowa w postanowieniach §1837 Kodeksu Cywilnego (ustawa nr 89/2012 Dz. U. w brzmieniu aktualnym). Jeżeli konsument odstąpi od umowy zgodnie z niniejszym art. 8.1. lit. b) WH i mimo tego skorzysta z atrakcji na podstawie udostępnionych danych lub umożliwi skorzystanie z niej osobie trzeciej, powinien zwrócić usługodawcy szkody wyrządzone w związku z takim działaniem.

Jeżeli wraz z voucherem/kartą podarunkową, voucherem uniwersalnym/kartą uniwersalną lub pakietem podarunkowym – zgodnie z zamówieniem przekazano zamawiającemu prezent do zakupu, to umowa darowizny między usługodawcą i zamawiającym zostaje zawarta pod warunkiem, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna przez zamawiającego powinien on wraz z voucherem podarunkowym/kartą podarunkową, voucherem uniwersalnym/kartą uniwersalną lub pakietem podarunkowym – według zamówienia zwrócić usługodawcy również prezent dołączony do zakupionego produktu. W przypadku braku zwrócenia prezentu do zakupu, będzie to uważane za bezpodstawne wzbogacenie się po stronie zamawiającego. Jeżeli zwrócenie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia się nie będzie już możliwe, przysługuje usługodawcy prawo do dochodzenia kwoty pieniężnej w wysokości ceny zwykłej takiego prezentu.

9. Wysyłanie zawiadomień handlowych i zapisywanie plików cookies

9.1. Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, wyraża zgodę na wysyłanie informacji związanych z produktami, usługami lub zakładem usługodawcy pod adres poczty elektronicznej zamawiającego lub osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę i dalej wyraża zgodę na wysyłanie przez usługodawcę zawiadomień handlowych pod adres poczty elektronicznej zamawiającego lub osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę.

9.2. Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookies w jego komputerze. W przypadku, gdy zakup na witrynie internetowej można zrealizować i zobowiązania usługodawcy wynikające z umowy kupna wypełnić bez zapisania takich plików cookies w komputerze Zamawiającego lub osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę, może Zamawiający lub osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę, wycofać zgodę udzieloną w myśl zdania poprzedniego.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszych Warunków Handlowych oraz do opublikowania ich aktualnego brzmienia na swej witrynie internetowej zazitky.libros.cz. Ważność obecnych Warunków Handlowych w takim przypadku wygasa z dniem wejścia w życie nowego brzmienia Warunków Handlowych. Do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce, siedziba: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON/IČ: 000 20 869, URL: http://www.coi.cz). Do rozwiązywania ewentualnych sporów sądowych określa firma Libor Václavík – LIBROS właściwy miejscowo sąd w Ostrawie, przy ul. Havlíčkovo nábř. 1835/34, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.